Eesti Kujurite Ühenduse põhikiri

I Üldsätted

1. Mittetulundusühing Eesti Kujurite Ühendus
• 1.1. Mittetulundusühing Eesti Kujurite Ühendus (edaspidi “Ühing”) on professionaalseid skulptuuriga tegelevaid kunstnikke ühendav vabatahtlik ja poliitiliselt sõltumatu loominguline ühendus.
• 1.2. Ühing on eraõiguslik juriidiline isik, mis juhindub oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivast seadusandlusest, oma põhikirjast ja juhtorganite otsustest.
• 1.3. Ühingu põhikiri on kinnitatud 22.12.1998.a. üldkoosolekul, on kultuuri- ja haridusministri poolt 06.03.95.a. käskkirjaga nr. 84 registreeritud samanimelise kodanike ühenduse õigusjärglane. Registreeritud 14.03.1995.a. Ettevõtete, Asutuste ja Organisatsioonide Registri Keskuse poolt. Registreerimisnumber 01822247.
• 1.4. Ühingu majandustegevusest laekuvat tulu kasutatakse Ühingu põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks. Ühing ei või jaotada kasumit oma liikmete vahel.
• 2. Ühingu asukoht
• 2.1. Ühingu tegevuspiirkonnaks on Eesti vabariik.
• 2.2. Ühingu asukohaks on Tallinn, aadress Vabaduse Väljak 6, Tallinn 10146, Eesti Vabariik.
• 3. Ühingu organid
• 3.1. Ühingu kõrgemaks organiks on liikmete üldkoosolek.
• 3.2. Ühingu igapäevast tegevust korraldab Ühingu juhatus.

II Ühingu eesmärgid

4. Ühingu eesmärkideks on:
• 4.1. eesti skulptuuri tutvustamine kodu- ja välismaal;
• 4.2. näituste ja näitusmüükide korraldamine;
• 4.3. skulptuuriga seotud informatsiooni kogumine ja vahendamine;
• 4.5. metoodiliste materjalide kirjastamine ja levitamine;
• 4.6. skulptuuri ja skulptuurialase hariduse edendamine;
• 4.7. erialase kunstiõpetuse ja enesetäiendamise korraldamine;
• 4.8. huvialaringide korraldamine;
• 4.9. nõustamine oma tegevusvaldkondades;
• 4.10. skulptorite ja skulptuuriga tegelevate kunstnike loomingulise tegevuse toetamine ja ergutamine;
• 4.11. skulptorite ja teiste kunstnike loomevabaduse kaitsmine;
• 4.12. kunstnike sotsiaalse staatuse väärtustamine ja sotsiaalne kaitse;
• 4.13. koostöö teiste kunstnike ühendustega Eesti Vabariigis ja välisriikides;
• 4.14. loteriide ja muude tuluürituste korraldamine;
• 4.15. muu tegevus kunstnike loominguliste ja elukondlike ühishuvide tagamiseks.

III Ühingu pädevus

5. Ühingul on õigus:
• 5.1. omada varalisi ja mittevaralisi õigusi ning kanda vastavaid kohustusi, olla hagejaks või kostjaks kohtus;
• 5.2. astuda lepingulistesse suhetesse Eesti Vabariigi ning välisriikide juriidiliste ja füüsiliste isikutega, arendada nendega koostöösidemeid, olla rahvusvaheliste organisatsioonide liige;
• 5.3. asutada juriidilisi isikuid vastavalt oma põhikirjalistele eesmärkidele. Liit ei tohi olla täisühingu osanik ega usaldusühingu täisosanik ega juhtida täis- või usaldusühingut;
• 5.4. omandada, rentida ja võõrandada põhikirjaliseks tegevuseks vajalikku kinnis- ja vallasvara.

IV Liikmelisus

• 6. Ühingu liikmeteks võivad olla oma loomingulist võimekust praktikas tõestanud kutselised kunstnikud ja juriidilised isikud, kes oma tegevusega toetavad Ühingu põhikirjalisi eesmärke.

7. Ühingu liikmeks vastuvõtmise kord
• 7.1. Liikmestaatuse taotlemiseks esitab põhikirja nõuetele vastav isik juhatusele avalduse.
• 7.2. Liikmete vastuvõtmine ja väljaarvamine toimub juhatuse otsusega.
• 7.3. Juhatus kehtestab protseduuri liikmete vastuvõtmiseks ja väljaarvamiseks.
• 7.4. Liikmeksastuja vastavus käesoleva põhikirja punktis esitatud kriteeriumitele määratakse kindlaks juhatuse eksperthinnanguga.

8. Liikmelisuse mitteüleantavus
• 8.1. Liikmelisust Ühingus ja liikmeõiguste teostamist ei saa üle anda (välja arvatud põhikirja p.-s 15.2. näidatud) ega pärandada. Füüsilisest isikust liikme surma või juriidilise isiku lõppemise puhul tema liikmelisus Ühingus lõpeb.

9. Liikme väljaarvamine Ühingust
• 9.1. Liige arvatakse Ühingust välja juhatuse otsusega.
• 9.2. Liikme Ühingust väljaarvamise aluseks on:
• 9.2.1. Ühingu põhikirja või juhtorganite otsuste süüline ja järjepidev mittetäitmine vähamelt kuue (6) kuu jooksul;
• 9.2.2. Ühingu või Ühingu liikmete huvide oluline kahjustamine või au teotamine, samuti teod, mis on vastuolus heade kommete või põhiseadusliku korraga;
• 9.2.3. üldkoosoleku poolt kehtestatud liikmemaksu mittetasumine ilma mõjuva põhjuseta vähemalt kahe aasta jooksul;
• 9.2.4. Liikmesorganisatsioonide puhul – likvideerimine või Ühingu põhikirjalisi eesmärke toetava tegevuse puudumine kahe aasta jooksul;
• 9.2.5. liikme avaldus Ühingust väljaastumiseks.

10. Vastutuse välistamine
• 10 1. Ühing ei vastuta oma liikmete kohustuste eest ja Ühingu liikmed ei vastuta Ühingu kohustuste eest.

11. Liikmete õigused
• Ühingu liikmel on õigus:
• 11.1. osaleda Ühingu liikmete üldkoosolekul, valida ja olla valitud Ühingu juht- ja tööorganitesse;
• 11.2. algatada üldkoosoleku kokkukutsumise menetlus põhikirjas sätestatud korras;
• 11.3. teha ettepanekuid Ühingu põhikirja muutmiseks;
• 11.4. algatada programme ja projekte Ühingu põhikirjaliste eesmärkide täitmiseks;
• 11.5. esitada juhatusele või üldkoosolekule ettepanekuid Ühingu töö kohta ja kaebusi Ühingu juhtorganite tegevuse kohta. Ettepanekud ja kaebused üldkoosolekule peavad olema esitatud vähemalt kaks nädalat enne üldkoosolekut;
• 11.6. saada teavet Ühingu ja tema organite tegevuse ja vastuvõetud otsuste kohta, tutvuda Ühingu asukohas Ühingu tegevust kajastavate dokumentidega ja Ühingu kirjavahetusega, välja arvatud info, mis võib kahjustada Ühingu koostööpartnerite või konkursil osalejate majanduslikke või muid tähelepanuväärseid huvisid;
• 11.7. osaleda Ühingu poolt organiseeritud üritustel;
• 11.8. lahkuda Ühingust või peatada oma liikmelisus tema poolt soovitud ajaks.

12. Liikmete kohustused
•  Ühingu liige on kohustatud:
• 12.1. järgima Ühingu põhikirja sätteid ja juhtorganite otsuseid;
• 12.2. tasuma üldkoosoleku poolt kehtestatud liikmemaksu;
• 12.3. suhetes teiste Ühingu liikmetega juhinduda headest tavadest ja kollegiaalsuse põhimõtetest;
• 12.4. informeerima Ühingut oma kontaktandmete muutumisest.

13. Liikmete vastutus
• 13.1. Ühingu  liige vastutab endale vabatahtlikult võetud kohustuste mittetäitmise tõttu Ühingule süüliselt tekitatud kahju eest.

V Ühingu juhtimine

14. Üldkoosolek
• 14.1. Ühingu kõrgemaks organiks on Ühingu liikmete üldkoosolek, millel võivad osaleda kõik Ühingu liikmed.
• 14.2. Ühingu liige võib volitada kirjalikult teist Ühingu liiget ennast üldkoosolekul esindama. Igal Ühingu liiikmel on hääletamisel üks hääl.

15. Üldkoosoleku pädevus
• Üldkoosoleku pädevusse kuulub:
• 15.1. Ühingu põhikirja muutmine;
• 15.2. Ühingu tegevuse eesmärkide muutmine;
• 15.3. Ühingu juhatuse tegevusaruande ja aasta majandusaruande ärakuulamine ja nende kinnitamine;
• 15.4. Ühingu eelarve kinnitamine;
• 15.5. Ühingu tegevusprogrammide kinnitamine;
• 15.6. revisjonikomisjoni järelduste ärakuulamine;
• 15.7. Ühingu juhatuse ja juhatuse esimehe valimine vähemalt 3 (kolme) kuid mitte enam kui7 (seitsme) liikmelisena;
• 15.8. revisjonikomisjoni valimine;
• 15.9. otsuste vastuvõtmine kõigis Ühingu tegevust puudutavates küsimustes;
• 15.10. resolutsioonide ja pöördumiste vastuvõtmine kõigis siseriiklikes ja rahvusvahelistes küsimustes, mis seonduvad Ühingu huvidega;
• 15.11. kinnisvaratehingute tegemise otsustamine, muu varaga läbiviidavate tehingute tegemise korra kinnitamine;
• 15.12. juhatuse liikmetega tehingu tegemise või tema vastu nõude esitamise otsustamine ja selles lepingus või nõudes esindaja määramine. Küsimuse otsustamisel ei osale huvitatud isik;
• 15.13. Ühingu palgaliste töötajate palgamäärade ja tööjuhendite kinnitamine (variant: võib jääda juhatuse kompetentsi);
• 15.14. Ühingu liikmete liikmemaksu suuruse kehtestamine;
• 15.15. vajadusel aukohtu liikmete valimine ja aukohtu reglemendi kinnitamine;
• 15.16. Ühingu astumine Eesti Vabariigis tegutseva või rahvusvahelise organisatsiooni liikmeks;
• 15.17. Ühingu lõpetamise, jagunemise ja teise mittetulundusühinguga liitumise otsustamine.

16. Üldkoosoleku kokkukutsumine
• 16.1. Üldkoosoleku kutsub kokku juhatus vähemalt üks kord aastas.
• 16.2. Vajadusel võivad vähemalt 1/10 Ühingu liikmetest üldkooosleku kokku kutsuda ja määrata selle päevakorra omal algatusel.
• 16.3. Üldkoosoleku kokkukutsumisest ja selle päevakorrast tuleb kõigile Ühingu liikmetele kirjalikult vähemalt 14 päeva ette teatada.
• 16.4. Üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellel osaleb isiklikult või oma volitatud esindajate kaudu üle poole Ühingu liikmetest.
• 16.5. Kui üldkoosolek pole otsustusvõimeline, siis kutsub juhatus kolme nädala jooksul kokku uue üldkoosoleku, mis on pädev otsuseid vastu võtma sõltumata osavõtjate või esindatud liikmete arvust tingimusel, et neid on vähemalt kaks.

17. Üldkoosoleku otsus
• 17.1. Üldkoosolek on õigustatud vastu võtma otsuseid vaid nendes küsimustes, mis on eelnevalt üldkoosolekut kokku kutsudes kirjaliku päevakorraga liikmetele teatavaks tehtud.
• 17.2. Üldkoosoleku otsus on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle poole üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
• 17.3. Otsus Ühingu lõpetamiseks, jagunemiseks või liitumiseks teise mittetulundusühinguga on vastu võetud, kui selle poolt hääletab üle kahe kolmandiku (2/3) üldkoosolekul osalenud või esindatud liikmetest.
• 17.4. Ühingu tegevuse eesmärkide muutmiseks on vajalik kõigi ühingu liikmete nõusolek. Üldkoosolekul mitteosalenud liikmete nõusolek peab olema esitatud kirjalikult.
• 17.5. Üldkoosoleku otsus loetakse vastuvõetuks koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik Ühingu liikmed.

18. Hääletamine üldkoosolekul
• 18.1. Üldreeglina on üldkoosolekul hääletamine avalik.
• 18.2. Hääletamine Ühingu juhatuse valimisel on salajane, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.
• 18.3. Häältelugemiseks avalikul ja salajasel hääletamisel moodustab üldkoosolek häältelugemiskomisjoni.

19. Juhatus
• 19.1. Juhatuse liikmete arvu määrab üldkoosolek, kusjuures neid ei tohi olla vähem kui 3.
• 19.2. Juhatuse volitused kestavad 2 (kaks aastat). Juhatuse või mõne tema liikme võib üldkoosoleku otsusega igal ajal tagasi kutsuda.

20. Juhatuse pädevus
• 20.1. Juhatus korraldab Ühingu igapäevast tegevust vastavalt seadusele, Ühingu põhikirjale ja üldkoosoleku otsustele.
• 20.2. Juhatus võtab vastu otsuseid kõigis Ühingu tegevusega seotud Ühingu huvisid puudutavates küsimustes, mis ei ole seaduse või põhikirjaga antud üldkoosoleku pädevusse.
• 20.3. Juhatus võib teha tehinguid Ühingu kinnisvaradega vastavalt üldkoosoleku otsusele, muude varade puhul üldkoosoleku poolt kehtestatud korra alusel.
• 20.4. Õigus esindada Ühingut kõigis õigustoimingutes ning allkirjaõigus Ühingu finantsdokumentidel on juhatuse esimehel.
• 20.5. Juhatus korraldab Ühingu liiikmete informeerimist Ühingu tegevust puudutavates küsimustes.
• 20.6. Juhatus kutsub kokku Ühingu üldkoosoleku.
• 20.7. Juhatus esitab üldkoosolekule hiljemalt 31. märtsiks eelmise majandusaasta aruande.
• 20.8. Juhatus võtab vastu Ühingu uued liikmed ja arvab Ühingu liikmed välja põhikirjas ettenähtud juhtudel.
• 20.9. Juhatus moodustab töörühmi ja komisjone ning kuulab ära nende aruandeid.
• 20.10. Juhatus teeb ettepanekuid Kultuurkapitali kujutav ja rakenduskunsti nõukogu liikme ning muude komisjonide ja züriide kooseisu kohta ja auhindade määramiseks.

21. Juhatuse ostus
• 21.1. Juhatus võib vastu võtta otsuseid, kui selle koosolekul osaleb üle poole juhatuse liikmetest. Otsused võetakse vastu juhatuse koosolekul osalenud juhatuse liikmete poolthäälteenamusega.
• 21.2. Juhatus võib otsuse vastu võtta koosolekut kokku kutsumata, kui selle poolt hääletavad kirjalikult kõik juhatuse liikmed.

22. Juhatuse esimees
• 22.1. korraldab juhatuse tegevust ja juhatab selle koosolekuid;
• 22.2. juhatab üldkoosolekuid;
• 22.3. sõlmib, muudab ja lõpetab töölepinguid ühingu teiste töötajatega, määrab neile palgatingimused kooskõlas üldkoosoleku otsusega.
• 22.4. sõlmib tsiviilõiguslikke lepinguid Ühingu nimel üldkoosolekult saadud volituste piires.

VI Ühingu varad

23. Ühingu varad
• 23.1. põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks võib Ühing tegeleda majandustegevusega Eesti Vabariigi seadustes ettenähtud piirides.
• 23.2. Ühingu varad moodustuvad:
• – annetustest ja pärandvarast;
• – sihtannetustest, mille eesmärk on kooskõlas ühingu põhikirjaga;
• – seadusega lubatud majandustegevuse tuludest;
• – tuluüritustelt laekuvast tulust;
• – loteriiseadusega (RT I 1994; 50, 845; 1995; 95, 1630; 1997; 1, 6) sätestatud loteriide korraldamisest, mille võidufond ei ületa kehtestatud piirsummat, või mille korraldamiseks on välja antud sõltuvalt võidufondi suurusest kas kohaliku omavalitsuse või Vabariigi Valitsuse luba;
• – võlakirjade, aktsiate ja investeerimisfondide osakute müügist;
• – Ühingu poolt asutatud juriidiuliste isikute tegevusest;
• – rahaliste vahendite hoiustamisest;
• – liikmemaksudest;
• – kinnis- ja vallasvara omandamise tehingutest;
• – muust seadusega lubatud tulutoovast tegevusest.
• 23.3. Ühing vastutab oma varaliste kohustuste eest talle kuuluva varaga.
• 23.4. Riik ei kanna varalist vastutust Ühingu kohustuste eest, nii nagu Ühing ei kanna vastutust riigi varaliste kohustuste eest.
• 23.5. Ühing võidakse vabastada maksudest riigi ja kohalikku eelarvesse vastavalt Eesti vabariigi seadustele.

24. Ühingu majandustegevuse ja arvestuse kontroll
• 24.1. Ühingu majandustegevust kontrollib revisjonikomisjon.
• 24.2. Ühingu rahalisi vahendeid hoitakse juhatuse poolt valitud pangas.

25. Ühingu raamatupidamine
• 25.1. Ühingu raamatupidamist peetakse vastavalt kehtivale seadusele heade raamatupidamistavade kohaselt;
• 25.2. Ühingu majandusaasta algab 1. jaanuaril ja lõpeb 31. detsembril.

VII Ühingu ühinemine, jagunemine ja lõpetamine

26. Ühingu ühinemine ja jagunemine
• Ühingu ühinemine ja jagunemine toimub seadusega sätestatud korras.

27. Ühingu lõpetamine
• 27.1. Ühing lõpetatakse:
• 27.1.1. üldkoosoleku otsusega;
• 27.1.2. pankrotimenetlusega;
• 27.1.3. liikmete arvu vähenemisel alla kahe isiku;
• 27.1.4. üldkoosoleku võimetusel moodustada Ühingu põhikirjalisi organeid;
• 27.1.5. muudel seaduses sätestatud alustel;
• 27.2. Ühingu likvideerijateks on juhatuse liikmed, kui üldkoosolek ei otsusta teisiti.
• 27.3. Ühingu lõpetamise kord on sätestatud seaduses.
Ühingu lõpetamisest järelejääva vara saatus.
• Ühingu lõpetamisel pärast kõigi võlausaldajate nõuete rahuldamist ja raha deponeerimist antakse ülejäänud vara kunstiga tegelevatele institutsioonidele.
Ühingu tegutsemise tähtaeg.
• 29.1.Ühing on loodud tähtaega määramata.